BỘ CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

BỘ CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỤ THỂ CỦA HỢP ĐỒNG MỞ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN VÀ ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG DỊCH VỤ

Điều 1. Giải thích từ ngữ

1.1. “Chứng khoán” là chứng khoán quy định tại Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, theo hướng dẫn của Bộ tài chính và các quy định của Pháp luật có liên quan.

1.2. “Khách hàng” là chủ tài khoản giao dịch chứng khoán mở tại Công ty cổ phần chứng khoán BOS (“BOS”) theo Hợp đồng này.

1.3. “Tài khoản” hoặc “Tài khoản giao dịch chứng khoán” là tài khoản giao dịch của Khách hàng mở tại BOS, bao gồm: Tài khoản lưu ký chứng khoán, Tài khoản giao dịch chứng khoán, Tài khoản giao dịch ký quỹ, Tài khoản giao dịch trong ngày, Tiểu khoản, Tài khoản khác (nếu có) và có cùng số Tài khoản lưu ký chứng khoán..

1.4. “Tiểu khoản” là số hiệu trực thuộc Tài khoản của Khách hàng để thực hiện giao dịch tại BOS. Khách hàng có thể có nhiều Tiểu khoản thuộc cùng số Tài khoản lưu ký chứng khoán.

1.5. “Sở Giao dịch chứng khoán” là Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và/hoặc Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh hoặc Sở giao dịch chứng khoán khác của Việt Nam..

1.6. “Bất khả kháng” là các trường hợp xảy ra một cách khách quan, không thể lường trước được, vượt quá khả năng kiểm soát của các Bên và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép bao gồm nhưng không giới hạn: thiên tai, hoả hoạn, chiến tranh, biến động chính trị, thay đổi pháp luật, Sở giao dịch ngừng, tạm ngừng giao dịch một, một số loại chứng khoán.

1.7. “Cơ quan có thẩm quyền” được hiểu là Chính phủ, Bộ tài chính, Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam hoặc các cơ quan chức năng có liên quan.

Điều 2. Đối tượng của Hợp đồng

2.1. Khách hàng đề nghị và BOS đồng ý mở Tài khoản đứng tên Khách hàng là Chủ tài khoản để: (¡) thực hiện việc quản lý tiền, chứng khoán, các tài sản hoặc quyền tài sản gắn liền với tiền, chứng khoán của Khách hàng; và (ii) thực hiện các giao dịch chứng khoán, giao dịch tiền theo lệnh, yêu cầu hoặc ủy quyền của Khách hàng; (iii) thực hiện lưu ký, đăng ký chứng khoán, thanh toán bù trừ theo ủy quyền của Khách hàng.

2.2. BOS cung cấp cho Khách hàng các dịch vụ chứng khoán, bao gồm nhưng không giới hạn ở: môi giới chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán, lưu ký chứng khoán, và các dịch vụ khác theo thỏa thuận với Khách hàng

Điều 3. Các thỏa thuận cụ thể

3.1. Tỷ lệ ký quỹ đặt mua/bán chứng khoán: được thông báo cụ thể tại BOS theo từng thời điểm.

3.2. Thời hạn, cách thức xử lý tài sản trong trường hợp Khách hàng không có khả năng thanh toán đúng hạn: theo quy định và được BOS thông báo theo từng thời điểm.

3.3. Thời gian và phương thức chuyển đổi từ ngoại tệ sang đồng Việt Nam trong trường hợp chuyển tiền giao dịch chứng khoán bằng ngoại tệ: theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ủy ban Chứng khoán Nhà nướ

Điều 4. Phí dịch vụ, phí, thuế

4.1. Khi ký Hợp đồng mở tài khoản này, Khách hàng đã được trao đổi, hiểu rõ và đồng thuận về việc thanh toán các khoản phí cho BOS.

4.2. Khách hàng cam kết chịu trách nhiệm thanh toán phí và chi phí phí khác (nếu có) liên quan đến việc giao dịch chứng khoán tại BOS, bao gồm nhưng không giới hạn các khoản sau: Phí giao dịch, Phí lưu ký, Phí quản lý tài khoản, Phí margin, Phí ứng trước, Phí chuyển khoản, Phí mở-đóng tài khoản, Phí dịch vụ và chi phí phát sinh khác (nếu có)… Các khoản phí theo chính sách của BOS trong từng thời kỳ mà không nhất thiết phải báo trước cho Khách hàng.

4.3. Khách hàng mặc nhiên đồng ý cho BOS tự động cắt tiền từ tài khoản của Khách hàng chuyển sang tài khoản BOS để thu các khoản Phí vào bất kỳ thời điểm nào.

4.4. Khách hàng có quyền khiếu nại về các khoản phí đã thanh toán cho BOS trong vòng năm (05) ngày kể từ ngày BOS cắt tiền thu phí từ tài khoản của Khách hàng. Quá thời hạn nêu trên, Khách hàng cam kết mặc nhiên thừa nhận, đồng ý và không có bất kỳ khiếu nại nào đối với các khoản Phí đã thanh toán cho BOS.

4.5. Khách hàng cam kết đảm bảo duy trì số dư trên tài khoản để đảm bảo thanh toán đầy đủ và đúng hạn các khoản phí cho BOS.

Điều 5. Cách thức thực hiện giao dịch

5.1. Giao dịch giữa Khách hàng với BOS có thể được thực hiện theo các phương thức sau đây: (¡) Nhận phiếu lệnh, văn bản của Khách hàng trực tiếp tại quầy giao dịch hoặc được gửi đến BOS theo cách thức hợp lệ; (ii) Nhận lệnh giao dịch qua điện thoại; (ii) Nhận lệnh giao dịch trực tuyến qua internet; (iv) Nhận lệnh/giao dịch qua fax, email, tin nhắn; và (v) Các phương thức khác phù hợp quy định của pháp luật. Phương thức giao dịch/đặt lệnh cụ thể căn cứ theo đăng ký của Khách hàng được BOS xác nhận và quy định của pháp luật.

5.2. Khi đăng ký mỗi phương thức giao dịch/đặt lệnh, Khách hàng mặc nhiên chấp nhận các quy định và yêu cầu của BOS đối với từng phương thức giao dịch/đặt lệnh đó. BOS có quyền từ chối nhận lệnh của Khách hàng nếu các thông tin, Mã bảo mật do Khách hàng cung cấp/khai báo khi giao dịch/đặt lệnh không chính xác.

5.3. Khi đăng ký giao dịch trực tuyến, Khách hàng mặc nhiên đồng ý với tất cả các thỏa thuận giao dịch trực tuyến nêu tại Hợp đồng này. Thỏa thuận giao dịch trực tuyến đồng thời là Hợp đồng đăng ký giao dịch trực tuyến giữa Khách hàng và BOS.

5.4. Khi thực hiện giao dịch trực tuyến và/hoặc phương thức giao dịch điện tử khác (“Giao dịch điện tử”), Khách hàng đồng ý rằng: (¡) Giao dịch điện tử luôn tiềm ẩn các rủi ro làm ảnh hưởng đến việc thực hiện giao dịch của Khách hàng; (ii) BOS và/hoặc Sở giao dịch chứng khoán không phải chịu trách nhiệm đối với các rủi ro, thiệt hại (nếu có) của Khách hàng phát sinh từ giao dịch điện tử; (iii) các thông điệp dữ liệu (dữ liệu điện tử, chứng từ điện tử, ghi âm, ghi hình và các hình thức lưu trữ điện tử khác) được lưu bởi BOS là chứng từ giao dịch và có hiệu lực pháp lý ràng buộc đối với Khách hàng.

5.5. BOS đồng ý mua chứng khoán lô lẻ của Khách hàng nếu: (¡) Khách hàng có yêu cầu bán chứng khoán lô lẻ cho BOS; và (ii) các điều kiện và điều khoản giao dịch chứng khoán lô lẻ thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và của BOS.

5.6. Khi ủy quyền cho người khác giao dịch thì các giao dịch thực hiện bởi người được Khách hàng ủy quyền được coi là giao dịch của chính Khách hàng

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Khách hàng

6.1. Khách hàng có quyền sở hữu đối với và hưởng lợi ích phát sinh từ số tiền và chứng khoán có trong Tài khoản, trừ trường hợp có chứng cứ khác.

6.2. Khách hàng được quyền rút/chuyển khoản một phần hoặc toàn bộ chứng khoán, tiền ra khỏi Tài khoản khi có nhu cầu hoặc chấm dứt Hợp đồng với điều kiện Khách hàng đã thực hiện xong tất cả các nghĩa vụ đối với BOS hoặc Bên thứ ba (nếu có), và số tiền, chứng khoán này được tự do giao dịch và không bị hạn chế nào khác.

6.3. Khách hàng có nghĩa vụ tuân thủ các quy định của BOS và quy định của pháp luật khi thực hiện giao dịch chứng khoán.

6.4. Khách hàng có nghĩa vụ chuyển tiền vào tài khoản tiền gửi của BOS tại Ngân hàng hoặc mở tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng do BOS chỉ định để thực hiện các giao dịch chứng khoán.

6.5. Trừ trường hợp BOS hoặc pháp luật có quy định khác, Khách hàng được đặt lệnh mua chứng khoán nếu đã ký quỹ đủ tiền trên Tài khoản, Khách hàng được đặt lệnh bán đối với số lượng chứng khoán đã có sẵn trên Tài khoản tại ngày giao dịch. Khách hàng chỉ được phép sửa, hủy Lệnh giao dịch đã đặt (nếu Lệnh chưa khớp) trong phạm vi và theo cách phù hợp với quy định của Pháp luật, của Sở Giao dịch chứng khoán và của BOS.

6.6. Khách hàng tự chịu trách nhiệm kiểm tra kết quả giao dịch bằng các phương thức được BOS hỗ trợ. BOS thông báo kết quả giao dịch cho Khách hàng theo một trong các phương thức Khách hàng đã đăng ký. Mọi thắc mắc, khiếu nại đối với kết quả giao dịch phải được gửi đến BOS chậm nhất là vào ngày giao dịch tiếp theo. Khách hàng không có phản hồi trong thời hạn trên được coi là đã chấp nhận kết quả giao dịch.

6.7. Khi đặt lệnh giao dịch chứng khoán, Khách hàng chấp nhận những rủi ro trong giao dịch chứng khoán và đồng ý rằng BOS không phải chịu trách nhiệm với Khách hàng hay với bất kỳ bên thứ ba nào đối với các rủi ro, thua lỗ hoặc thiệt hại phát sinh từ giao dịch chứng khoán của Khách hàng.

6.8. Khách hàng đảm bảo thông tin do Khách hàng cung cấp là đầy đủ, chính xác. Khách hàng cam kết thông báo ngay cho BOS về những thay đổi có liên quan. Khách hàng đã tìm hiểu và được hướng dẫn đầy đủ về giao dịch chứng khoán, về các quy định khi giao dịch với BOS. Khách hàng đồng ý và cam kết rằng khi giao dịch chứng khoán Khách hàng sẽ không vi phạm bất kỳ quy định nào của Pháp luật và BOS.

6.9. Trường hợp uỷ quyền cho người khác giao dịch, Khách hàng chịu trách nhiệm cuối cùng về các nghĩa vụ phát sinh do người được uỷ quyền thực hiện. Khách hàng đồng ý rằng văn bản ủy quyền có đầy đủ chữ ký (hoặc điểm chỉ) của Khách hàng sẽ có hiệu lực ràng buộc mọi trách nhiệm của Khách hàng đối với các giao dịch do người được ủy quyền thực hiện.

6.10. Khách hàng đồng ý rằng: (¡) Sau khi lệnh bán chứng khoán của Khách hàng đã được khớp, nếu Khách hàng có nhu cầu, BOS có thể cho Khách hàng vay ứng trước tiền bán theo các điều kiện do BOS quy định; (ii) BOS có quyền trích/khấu trừ tiền trên Tài khoản để thanh toán/thu hồi số tiền Khách hàng đã vay/ứng trước (gồm cả lãi).

6.11. Khách hàng đồng ý và ủy quyền cho BOS được thực hiện các quyền sau đây để thu các khoản tiền Khách hàng có nghĩa vụ trả/thanh toán cho BOS và/hoặc Cơ quan có thẩm quyền: (¡) chuyển/khấu trừ số tiền có trên Tài khoản của Khách hàng tại BOS, hoặc bất kỳ khoản tiền nào khác (nếu có) của Khách hàng; (ii) bán chứng khoán của Khách hàng để quy đổi thành tiền và thực hiện chuyển/khấu trừ tiền, nếu Tài khoản không có đủ tiền.

6.12. Có quyền khiếu nại về lệnh giao dịch chứng khoán, giao dịch tiền mà Khách hàng đã giao dịch, đặt lệnh trong thời gian năm (05) ngày kể từ ngày giao dịch, đặt lệnh. Quá thời hạn khiếu nại nêu trên, BOS không chịu trách nhiệm giải quyết bất kỳ khiếu nại nào của Khách hàng liên quan đến Lệnh, kết quả giao dịch chứng khoán và các giao dịch tiền mà Khách hàng đã thực hiện, đồng thời Khách hàng mặc nhiên chấp nhận kết quả giao dịch chứng khoán, giao dịch tiền mà Khách hàng đã thực hiện theo cách thức giao dịch được các bên thỏa thuận trong Hợp đồng này.

6.13. Nếu Khách hàng cho rằng có sai sót trong Thông báo của BOS gửi thì Khách hàng có quyền và nghĩa vụ gửi ý kiến đến BOS trong vòng năm (05) ngày làm việc kể từ khi nhận được Thông báo. Nếu BOS không nhận được ý kiến của Khách hàng trong thời hạn nêu trên thì coi như Khách hàng đã đồng ý nội dung Thông báo.

6.14. Khách hàng có nghĩa vụ đảm bảo việc nhận Thông báo của BOS qua các phương tiện đã đăng ký với BOS và có trách nhiệm cập nhật cho BOS bất kỳ thay đổi nào có liên quan.

6.15. Khách hàng hiểu và đồng ý rằng BOS không phải chịu trách nhiệm đối với bất kỳ rủi ro, thua lỗ, chi phí, giảm giá trị, thiệt hại, tổn thất hoặc nghĩa vụ tài chính nào liên quan đến Tài khoản của Khách hàng.

6.16. Khách hàng có trách nhiệm bảo mật Mã bảo mật và các thông tin liên quan đến Tài khoản. Khách hàng phải thông báo ngay cho BOS khi các thông tin này bị mất hoặc bị tiết lộ. BOS không chịu trách nhiệm liên quan đến việc Mã bảo mật của khách hàng bị tiết lộ.

6.17. Khách hàng đồng ý ủy quyền cho BOS được toàn quyền thực hiện việc truy cập vào Tài khoản của Khách hàng để: (¡) kiểm tra số dư, phong tỏa để thu hồi số tiền trong trường hợp bị chuyển nhầm cho Khách hàng, (ii) để thanh toán/khấu trừ các khoản phí, phí dịch vụ, thuế (nếu có) của Khách hàng, (iii) thu hồi các khoản nợ của Khách hàng, và (iv) thực hiện các công việc khác để đảm bảo quyền lợi của BOS đối với Khách hàng theo các hợp đồng/thỏa thuận được ký kết.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của BOS

7.1. BOS có quyền và nghĩa vụ thực hiện các giao dịch theo lệnh, yêu cầu và/hoặc ủy quyền của Khách hàng phù hợp với quy định của Pháp luật và thỏa thuận của BOS với Khách hàng.

7.2. BOS được quyền hưởng, thu phí, phí dịch vụ, phí lưu ký và các khoản phí khác theo thỏa thuận hoặc quy định của pháp luật.

7.3. BOS được quyền gửi, rút, chuyển khoản số tiền và chứng khoán trong tài khoản của Khách hàng theo lệnh, yêu cầu, chỉ định hoặc ủy quyền của Khách hàng, theo cam kết của Khách hàng với BOS hoặc theo quy định của pháp luật.

7.4. BOS thiết lập hệ thống kế toán để quản lý tiền gửi, chứng khoán và các nghĩa vụ của Khách hàng. Khách hàng chấp nhận nội dung các bút toán ghi sổ và/hoặc trong hệ thống về tiền gửi, chứng khoán và các nghĩa vụ của Khách hàng được ghi nhận trong sổ sách và hệ thống đó.

7.5. BOS gửi các thông tin, thông báo, sao kê tài khoản, kết quả thực hiện lệnh giao dịch (“Thông báo”) cho Khách hàng bằng một trong các phương thức sau đây theo lựa chọn của BOS phù hợp với loại Thông báo: (¡) gửi tận tay, gửi thư, tin nhắn SMS, gọi điện thoại, gửi fax, gửi email theo các thông tin mà Khách hàng đã đăng ký với BOS, hoặc (ii) đăng tải thông báo trên website www.bos.vn, hoặc (iii) theo hình thức khác phù hợp với quy định của Pháp luật. Khách hàng được coi là đã nhận được Thông báo sau khi BOS đã gửi Thông báo theo đúng phương thức quy định. BOS không chịu bất kỳ trách nhiệm gì phát sinh từ việc Khách hàng không nhận được Thông báo mà không do lỗi cố ý của BOS.

7.6. BOS có nghĩa vụ bảo mật các thông tin liên quan đến Tài khoản của Khách hàng, trừ trường hợp: (¡) phải cung cấp thông tin cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, (ii) được sự đồng ý của Khách hàng hoặc vì lợi ích của Khách hàng, hoặc (iii) các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

7.7. Khách hàng đồng ý rằng, trong trường hợp Khách hàng không thực hiện nghĩa vụ phát sinh theo Hợp đồng này và/hoặc nghĩa vụ đối với BOS, BOS có quyền tự động trích tiền hoặc yêu cầu Ngân hàng chỉ định thanh toán trích tiền từ tài khoản của Khách hàng, cũng như được toàn quyền chủ động bán chứng khoán trên Tài khoản của Khách hàng để thanh toán các nghĩa vụ đó. Nếu số tiền và chứng khoán trên Tài khoản không đủ để thực hiện nghĩa vụ, Khách hàng có nghĩa vụ dùng các tài sản khác để thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với BOS cho đến khi các nghĩa vụ đó được thực hiện xong.

Điều 8. Sửa đổi, chấm dứt Hợp đồng

8.1. BOS có quyền sửa đổi các nội dung của Hợp đồng. Khách hàng đồng ý rằng trong trường hợp BOS đã yêu cầu Khách hàng ký văn bản sửa đổi Hợp đồng nhưng Khách hàng không ký/không gửi lại cho BOS và cũng không có ý kiến phản đối nhưng vẫn tiếp tục sử dụng dịch vụ của BOS thì mặc nhiên được coi là Khách hàng chấp thuận việc sửa đổi Hợp đồng.

8.2. Hợp đồng này chấm dứt trong các trường hợp sau đây:

a. Khách hàng có yêu cầu chấm dứt Hợp đồng và đã thực hiện hoàn thành mọi nghĩa vụ đối với BOS;

b. BOS có quyết định đơn phương chấm dứt Hợp đồng do: (¡) Khách hàng có hành vi vi phạm Hợp đồng hoặc vi phạm pháp luật; (ii) Khách hàng không có số dư chứng khoán hoặc tiền trên Tài khoản trong 06 tháng liên tục và không có giao dịch trong 12 tháng liên tục.

c. Khách hàng là cá nhân bị chết mà không có người thừa kế; Khách hàng là tổ chức chấm dứt tồn tại mà không có người thay thế/kế thừa; BOS chấm dứt tồn tại mà không có người thay thế/kế thừa;

d. Theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

e. Các trường hợp khác do pháp luật quy định hoặc theo thỏa thuận của các bên.

Điều 9. Luật áp dụng, giải quyết tranh chấp

9.1. Hợp đồng này được giải thích và điều chỉnh bởi Pháp luật Việt Nam. Các nội dung không được quy định tại Hợp đồng này sẽ được hiểu và áp dụng theo quy định của Pháp luật.

9.2. Khi phát sinh tranh chấp, Khách hàng và BOS thống nhất rằng: Các kết quả giao dịch chứng khoán được BOS gửi đến số điện thoại di động hoặc địa chỉ e-mail mà Khách hàng đăng ký sẽ được xem là một trong các bằng chứng hợp lệ trong quá trình xử lý tranh chấp.

9.3. Mọi tranh chấp phát sinh từ Hợp đồng này trước hết được giải quyết trên cơ sở thương lượng và/hoặc hòa giải. Sở Giao dịch Chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thể đứng ra làm trung gian hòa giải. Trường hợp hòa giải không thành, các bên có thể đưa tranh chấp ra Cơ quan trọng tài kinh tế hoặc Tòa án kinh tế nơi ký kết Hợp đồng để xét xử theo quy định của pháp luật Việt Nam.

9.4. Các tranh chấp liên quan tới bên nước ngoài, nếu các bên không thỏa thuận được hoặc không được giải quyết theo quy định trong Điều ước quốc tế mà Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc tham gia thì được giải quyết theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Điều 10. Cam kết mặc định

10.1. Khi ký kết vào Hợp đồng này, Khách hàng thừa nhận BOS đã thông báo đầy đủ với Khách hàng về chức năng, Giấy phép hoạt động, phạm vi kinh doanh, vốn Điều lệ và Người đại diện ký Hợp đồng.

10.2. Khách hàng thừa nhận rằng việc đặt lệnh giao dịch luôn tồn tại những rủi ro tiềm tàng do lỗi của hệ thống hoặc của bất kỳ bên thứ ba nào khác. Khách hàng cam kết chấp nhận mọi rủi ro, mất mát hoặc thiệt hại phát sinh thông qua các phương tiện đặt lệnh nêu trên do lỗi hệ thống, lỗi của bất kỳ bên thứ ba nào hoặc do các hành vi của Khách hàng ảnh hưởng tới việc thực hiện giao dịch mua/bán chứng khoán hoặc sử dụng Tài khoản của Khách hàng.

Điều 11. Bất khả kháng

Khi xảy ra bất khả kháng, Bên gặp bất khả kháng phải thông báo bằng văn bản cho Bên kia ngay khi có thể. Bên bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng sẽ dùng mọi biện pháp hợp lý, cần thiết để giảm thiểu thiệt hại xảy ra đối với bên còn lại. Cả hai Bên sẽ không chịu trách nhiệm vì không thực hiện hoặc trì hoãn thực hiện các công việc theo Hợp đồng này vì lý do bất khả kháng. Sau khi chấm dứt bất khả kháng, Bên bị ảnh hưởng có nghĩa vụ tiếp tục thực hiện nghĩa vụ của mình ngay lập tức theo các điều khoản của Hợp đồng này. Trường hợp không thể tiếp tục thực hiện Hợp đồng thì hai Bên sẽ thống nhất thanh lý hoặc thỏa thuận lại các điều khoản của Hợp đồng

Điều 12. Miễn trừ trách nhiệm

12.1. BOS sẽ không chịu trách nhiệm với bất kỳ sai sót nào, thiệt hại hoặc tổn thất nào xảy ra đối với Khách hàng phát sinh từ hoặc liên quan đến một trong các sự kiện dưới đây:

- Khách hàng cung cấp thông tin chậm trễ, thiếu sót hay không chính xác cho BOS, bao gồm nhưng không giới hạn ở các thông tin về lệnh mua, lệnh bán, tên chứng khoán, mã số chứng khoán, số lượng chứng khoán, giá, điều kiện và thời gian của trái phiếu (nếu có) và các thông tin khác có liên quan, dẫn đến việc giao dịch của Khách hàng không thực hiện được hoặc thực hiện sai.

- Lỗi của bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm cả những đối tác của BOS, trong việc cung cấp Dịch vụ giao dịch trực tuyến/điện thoại. Tuy nhiên, khi đó BOS, trong khả năng của mình, sẽ hỗ trợ Khách hàng trong quá trình làm việc với bên thứ ba đó để yêu cầu bên thứ ba đó bồi thường do lỗi của họ.

- Lỗi của hệ thống hay bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào liên quan đến hệ thống giao dịch trực tuyến Trading Online/điện thoại, kể cả trường hợp hệ thống từ chối mật khẩu vì bất kỳ lý do nào.

- BOS thực hiện chậm trễ hay không thể thực hiện được trách nhiệm của mình theo đúng các điều khoản và quy định sử dụng Dịch vụ này do có sự trục trặc về máy móc, xử lý dữ liệu, thông tin viễn thông, thiên tai, lượng lệnh tăng đột biến hay bất kỳ sự việc/sự kiện nào nằm ngoài sự kiểm soát của BOS hay do hậu quả của sự gian lận, giả mạo và/hoặc che dấu thông tin của Khách hàng hay của một đối tác thứ ba nào.

- Khách hàng không thực hiện đúng các nội dung quy định tại Các điều khoản và điều kiện sử dụng Dịch vụ.

a. BOS không chịu trách nhiệm trong trường hợp Khách hàng không nhận được thông tin do:

- Hộp thư email của Khách hàng không nhận được thư điện tử vì bất kỳ lý do nào, mà không phải do lỗi nghiêm trọng và trực tiếp từ BOS;

- Khách hàng thay đổi địa chỉ email, số điện thoại đã đăng ký mà không thông báo bằng văn bản cho BOS;

- Lỗi của hệ thống đường truyền thông tin của nhà cung cấp dịch vụ internet hoặc viễn thông;

- Do lỗi của Khách hàng hay của bất kỳ bên thứ ba nào.

12.2. BOS sẽ chịu trách nhiệm đối với các thiệt hại, mất mát trong trường hợp Khách hàng chứng minh được rằng các thiệt hại, mất mát đó phát sinh trực tiếp từ lỗi của BOS và không thuộc một trong các trường hợp nêu trên.

Điều 13. Điều khoản thi hành

13.1. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày có đầy đủ chữ ký của hai Bên. Các thỏa thuận trước đây (nếu có) giữa BOS và Khách hàng trái với quy định tại Hợp đồng này đều chấm dứt hiệu lực. Mọi sửa đổi, bổ sung Hợp đồng này phải được chấp thuẩn của cả hai Bên bằng văn bản.

13.2. Nếu một hoặc một số điều khoản của Hợp đồng này không có hiệu lực hay trở thành không có hiệu lực thì điều khoản đó sẽ được coi như không có trong Hợp đồng, các điều khoản còn lại không bị ảnh hưởng và vẫn giữ nguyên hiệu lực.

13.3. Hợp đồng này cấu thành bởi các điều khoản và điều kiện cụ thể của Hợp đồng cùng với tất cả các Phụ lục kèm theo, bao gồm nhưng không giới hạn ở Đăng ký dịch vụ và Thỏa thuận giao dịch trực tuyến, Phiếu đăng ký dịch vụ, Phiếu yêu cầu thay đổi thông tin, Lệnh giao dịch. Hợp đồng này đồng thời kiêm Giấy đề nghị mở tài khoản của Khách hàng

13.4. Hợp đồng mở tài khoản giao dịch ký quỹ, Hợp đồng cung cấp dịch vụ Ứng trước tiền bán chứng khoán, Hợp đồng ủy quyền và các hợp đồng/văn bản khác (nếu có) được ký giữa Khách hàng với BOS cũng cấu thành một phần của Hợp đồng này.

13.5. BOS có quyền chuyển giao việc thực hiện hợp đồng này cho bên thứ ba mà không cần có sự chấp thuận của Khách hàng. Khách hàng không được chuyển giao quyền hoặc nghĩa vụ của mình cho bên thứ ba, trừ khi được sự đồng ý của BOS.

13.6. Hợp đồng có thể được chấm dứt trong các trường hợp:

a. Theo yêu cầu của Khách hàng sau khi Khách hàng đã thanh toán đầy đủ nghĩa vụ, dư nợ, phí, thuế cho BOS hoặc

b. Khách hàng đã qua đời (đối với cá nhân) hoặc bị giải thể, phá sản hoặc bị tước giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh giấy phép hoạt động theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền (đối với tổ chức) hoặc

c. BOS không còn tư cách pháp nhân hoặc không còn các giấy phép cần thiết do cơ quan nhà nước cấp để thực hiện các nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng này hoặc

d. BOS gửi thông báo về việc chấm dứt Hợp đồng bằng văn bản cho Khách hàng ít nhất là năm (05) ngày trước dự kiến chấm dứt do xảy ra các sự kiện. Khách hàng vi phạm bất kỳ quy định nào trong Hợp đồng này mà theo đánh giá BOS là nghiêm trọng và không khắc phục trong thời hạn BOS yêu cầu: Các trường hợp khác có bằng chứng đáng tin cậy chứng minh rằng BOS hoặc Khách hàng không thể tiếp tục thực hiện Hợp đồng.

13.7. Hợp đồng này, các phụ lục kèm theo được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau, Khách hàng giữ 01 (một) bản, BOS giữ 01 (một) bản.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BOS

Địa chỉ: Tầng 25, Tòa nhà văn phòng 265 Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Phone:024 3936 8366 Fax:024 3936 8377 Email:contact@bos.vn

DMCA.com Protection Status