Biểu phí dịch vụ


Công ty Cổ phần Chứng Khoán BOS trân trọng thông báo:

BIỂU PHÍ DỊCH VỤ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

Áp dụng từ 08/05/2019

TT Loại Dịch vụ Mức phí
I. PHÍ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
A Giá trị giao dịch Phí giao dịch
1 Cổ phiếu/ chứng chỉ quỹ
  Dưới 100.000.000 vnđ 0,25%/GTGD
  Từ 100.000.000 vnđ đến dưới  500.000.000 vnđ 0,20%/GTGD
  Trên 500.000.000 vnđ 0,15%/GTGD
2 Trái phiếu 0.1%/GTGD
- Phí môi giới chứng khoán niêm yết được tính trên cơ sở tổng giá trị khớp lệnh trong ngày.
- Phí môi giới chứng khoán không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.
- Trong một số trường hợp khác phí dịch vụ môi giới có thể sẽ do các bên thỏa thuận .
II. PHÍ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH
Phí dịch vụ Ứng trước tiền bán (UTTB) 0.0375%/ngày/tổng số tiền ứng trước

- Số ngày tính phí được tính trên số ngày thưc tế kể từ ngày khách hàng nhận tiền ứng trước đến hết ngày thanh toán (tức là bao gồm cả ngày làm việc và ngày nghỉ, nếu có)

Dịch vụ Giao dịch ký quỹ 13,5%/ năm
III. PHÍ DỊCH VỤ LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN
1 Phí lưu ký cổ phiếu, chứng chỉ quỹ 0.3 đ/cp/tháng
2 Phí lưu ký trái phiếu 0.2 đ/tp/tháng
IV. PHÍ CHUYỂN KHOẢN CHỨNG KHOÁN KHÔNG QUA HỆ THỐNG GIAO DỊCH CỦA SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
1 Chuyển khoản chứng khoán do tất toán, chuyển khoản chứng khoán khác thành viên 1 vnd/chứng khoán/lần chuyển khoản/mã CK
Tối thiểu: 50.000 vnđ
Tối đa: 1.000.000 vnđ
2

-  Phí chuyển khoản cho biếu tặng chứng khoán (chỉ thu bên nhận quyền sở hữu)
-  Phí chuyển khoản chứng khoán đối với cổ đông sáng lập đang trong thời gian hạn chế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật
-  Chuyển nhượng quyền sở hữu chứng khoán do bán chứng khoán trong đợt chào mua công khai
- Các trường hợp chuyển nhượng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận

0.2%/GTGD
Tối thiểu: 50.000 vnđ
3 Chuyển quyền sở hữu cổ phiếu của các công ty Đại chúng đã đăng ký tại VSD nhưng chưa, không niêm yết, đăng ký giao dịch, hủy giao dịch trên sở GDCK (áp dụng cả bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng) 0.2%/ Giá trị theo mệnh giá
Tối thiểu: 50.000 vnđ/ lần CK
4 Phí chuyển nhượng thừa kế chứng khoán 0.1% /Giá trị giao dịch
V. PHÍ CHUYỂN NHƯỢNG CHỨNG KHOÁN CHƯA NIÊM YẾT (Áp dụng với các mã chứng khoán được BOS quản lý sổ cổ đông)
1 Phí chuyển nhượng chứng khoán 0,2%/Giá trị chuyển nhượng
2 Phí chuyển nhượng tối thiểu 100.000 vnđ
3 Phí chuyển nhượng tối đa 5.000.000 vnđ
VI. PHÍ PHONG TỎA CHỨNG KHOÁN
1 Phong tỏa/Giải tỏa chứng khoán một lần theo yêu cầu Khách hàng 100.000/1 lần
2 Phong tỏa và theo dõi phong tỏa/giải tỏa chứng khoán theo yêu cầu bên thứ 3 0.2%/cp/năm(*)
Tối thiểu: 200.000 vnđ/ năm
Tối đa: 2.000.000 vnđ/ năm

-  Nếu thời gian đề nghị theo dõi phong tỏa/giải tỏa dưới 1 năm, làm tròn thành 1 năm.
-  Giá trị cổ phiếu = số lượng cổ phiếu x mệnh giá.

VII. PHÍ CHUYỂN TIỀN
  Theo biểu phí của ngân hàng, BOS không thu bất kỳ khoản phí chuyển tiền nào của Khách hàng
VIII. PHÍ KHÁC
1 Phí chuyển nhượng quyền mua 100.000 vnđ/hồ sơ
2 Phí rút lưu ký chứng khoán 100.000 vnđ/ hồ sơ
4 Phí dịch vụ SMS thông thường Miễn phí
5 Phí dịch vụ SMS gia tăng 8.800 đ/ tháng
IX. MỞ TÀI KHOẢN  
1 Mở tài khoản Miễn phí
2 Đóng tài khoản trong nước 50.000đ/tài khoản
3 Đóng tài khoản nước ngoài 500.000đ/ tài khoản

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BOS

Địa chỉ: Tầng 25, Tòa nhà văn phòng 265 Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Phone:024 3936 8366 Fax:024 3936 8377 Email:contact@bos.vn

DMCA.com Protection Status